Lễ ký kết giữa Giang dài Carbon và POCO Việt Nam.

2019-09-29